​ Vedtaget på foreningens generalforsamling den 14-10-2021

§ 1. Navn og hjemsted.

1.1 Foreningens navn er Roskilde Motion.

1.2 Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål.

2.1 Foreningen formål er at skabe og øge sundhed ved fysiske aktiviteter, som udføres ved løb

og andre motionsformer

2.2 Gennem regelmæssige træningssamlinger og deltagelse i motionsløb at fremme socialt

Sammenhold og kammeratskab i klubben.

 

§ 3. Medlem af organisationer.

3.1 Foreningen kan søge samarbejde med, eller medlemskab i andre klubber, foreninger,

forbund og sammenslutninger, hvis formål er foreneligt med Roskilde Motions.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer.

4.1 Som medlemmer af Roskilde Motion kan optages enhver som kan tilslutte sig

foreningens vedtægter. For unge fra 16 til 18 år * kræves skriftligt tilsagn fra forældre eller

værge.

4.2 Optagelse er gyldig når kontingentet er indbetalt og registreret til foreningens konto.

 

§ 5. Kontingent.

5.1 Kontingents størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling og fastsættes for et

år ad gangen.

5.2 Kontingentet følger kalenderåret, 1.1.- 31.12.

 

§ 6. Udmeldelse.

6.1 Udmeldelse sendes skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Indbetalt kontingent

refunderes ikke. Såfremt kontingent ikke er betalt inden udgangen af marts måned, regnes

medlemskab for ophørt og oprettelsesgebyr skal indbetales igen ved evt. fornyet

medlemskab.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling.

7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig

uanset de fremmødtes antal, når medlemmerne er underrettet senest 21 dage før

afholdelsen med indkaldelse ad sædvanlig elektronisk vej.

7.2 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen

skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

7.4 Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Stemme kan kun afgives ved

personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning.

7.5 Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke foreningens ophør jf. §

13. ”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der

skal foretages skriftlig afstemning, når blot eet medlem ønsker det.

7.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte minimum følgende punkter:

A. Valg af dirigent

B. Formandens beretning

C. Aflæggelse af revideret regnskab

D. Indkomne forslag

E. Fastsættelse af kontingent

F. Valg til bestyrelse og revisorer

G. Eventuelt.

7.7 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, sekretær og 2 menige

bestyrelsesmedlemmer, som vælges i lige år samt 1 næstformand og kasserer og 1 menige

bestyrelsesmedlem som vælges i ulige år.

Desuden vælges 1 revisor i lige år. Valgperioden er 2 år. Derudover vælges 2

bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

7.8 I tilfælde af formandens fratræden konstitueres næstformanden som formand indtil

førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. I påkommende tilfælde

konstituerer bestyrelsen af sin midte en næstformand. Der indkaldes suppleant.

7.9 Såfremt næstformand, kasserer eller sekretær afgår i valgperioden konstituerer

bestyrelsen sig med næstformand/kasserer/sekretær og suppleant/er indkaldes.

 

§ 8. Bestyrelsens myndighed.

8.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted når det er

forelagt og godkendt af bestyrelsen.

8.2 Formand og kasserer skal være økonomisk myndige, og skal ligesom de øvrige

bestyrelsesmedlemmer være fyldt 18 år.

8.3 Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have givet

skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

8.4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til givne opgaver. Medlemmer af disse udvalg kan

såfremt det skønnes nødvendigt deltage på bestyrelsesmøderne.

 

§ 9. Tegningsret.

9.1 Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

9.2 Bestyrelsen kan give fuldmagt til personer der varetager særlige opgaver.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

10.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller efter krav fra mindst

10 % af foreningens medlemmer, dog minimum 15 personer.

10.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at begæringen er

fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske med 8 dages varsel.

 

 

§ 11. Regnskab.

11.1 Foreningens regnskabsår går fra d. 1.9. til d. 31.8.

11.2 Kassereren er ansvarlig for at foreningens regnskab føres på betryggende vis, og

udarbejder periodiske regnskaber til forelæggelse for bestyrelsen.

11.3 Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Foreningens midler

bortset fra en passende kassebeholdning, skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut i

foreningens navn.

11.4 Kassereren udarbejder et årsregnskab, omfattende driftsregnskab og status.

Regnskabet færdiggøres til revision senest 15.9. hvorefter det reviderede regnskab

forelægges bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamling.

11.5 Foreningens medlemmer hæfter kun for gæld med foreningens til rådighed værende

formue. Større økonomiske dispositioner skal altid godkendes af bestyrelsen.

 

§ 12. Vedtægtsændringer.

12.1 Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført

dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt jf. § 7.2. Forslaget er vedtaget ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 13. Foreningens opløsning.

13.1 Foreningen kan opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, ved

2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for.

13.2 Ophører foreningen at eksistere, skal den øvrige formue anvendes til almennyttigt

formål. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning herom.


§ 14 Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og funktion

De samlede vedtægter tilføjes et bilag 1. Bilaget angiver bestyrelsesmedlemmets nummer, valg år, navnet på personen, samt hvilken funktion som personen pt. bestrider i bestyrelsen. Bilagte opdateres efter først kommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, eller hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid.  


 Bilag 1:


Bestyrelsesmedlemmets nummer

På valg i

Pt. navn

Pt. funktion som

1

Lige år

Ole Madsen

Formand

2

Lige år

Maiken Lindberg

Sekretær

3

Lige år

Rikke Bondesen

Bestyrelsesmedlem

4

Lige år

Gitte Hemicke

Bestyrelsesmedlem

5

Ulige år

Anne-Lise Bisgaard Jensen

Næstformand

6

Ulige år

Steen Andreasen

Kasserer

7

Ulige år

Christina Madsen

Bestyrelsesmedlem

8

Hvert år

Henrik Bo Nielsen

Suppleant

9

Hvert år

Anne Marie Hansen

Suppleant

10

Lige år

Daniela Scoppa

Revisor

11

Hvert år

Jan Pedersen

Revisor suppleant


 

 

*Det skal pointeres at medlemmer fra 16 til 18 år forventes at være selvkørende.

Find os på Facebook